برنامه زمانی اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله‌‌ی مصاحبه‌ توانمندی تدریس دوازدهمین مسابقه ملی نانو

برنامه زمانی اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله‌‌ی مصاحبه‌ توانمندی تدریس دوازدهمین مسابقه ملی نانو

54002    ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

آزمون توانمندی تدریس دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو همزمان با مرحله دوم مسابقه ملی نانو برگزار شد. اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله مصاحبه توانمندی تدریس در آخرین هفته شهریور ماه 1402 انتشار خواهد یافت.
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
آزمون توانمندی تدریس دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو همزمان با مرحله دوم مسابقه ملی نانو برگزار شد. اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله مصاحبه توانمندی تدریس در آخرین هفته شهریور ماه 1402 انتشار خواهد یافت.
 

ثبت نظر