نفرات برگزیده نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نفرات برگزیده نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

اسامی برگزیدگان نهمین مسابقه ملی فناوری نانو به قرار ذیل است:
 

ده برگزیده برتر در بخش کشوری
جوایز مشخصات رتبه کشوری فرد

مدال طلا و لوح تقدیر *

100 میلیون ریال جایزه نقدی

* 50 میلیون ریال گرنت پژوهشی

* امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان 

سهمیه عتبات عالیات

نام و نام خانوادگی: سینا عمرانی

رشته تحصیلی: مهندسی نفت

مقطع: کارشناسی ارشد

نام دانشگاه: تهران

۱

مدال طلا و لوح تقدیر *

* 75 میلیون ریال جایزه نقدی

50 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان

سهمیه عتبات عالیات

نام و نام خانوادگی: فرید مصطفایی 

رشته تحصیلی: نانوفناوری دارویی

مقطع: دکتری تخصصی

نام دانشگاه: علوم پزشکی تبریز

۲

مدال طلا و لوح تقدیر *

* 75 میلیون ریال جایزه نقدی

50 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان

سهمیه عتبات عالیات

نام و نام خانوادگی: امید باقری

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

مقطع: کارشناسی

نام دانشگاه: صنعتی شریف

۳

مدال نقره و لوح تقدیر *

* 30 میلیون ریال جایزه نقدی

30 میلیون ریال گرنت پژوهشی

* امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: احد بهشتی کویج

رشته تحصیلی: شیمی

مقطع: دکتری تخصصی

نام دانشگاه: شهید مدنی آذربایجان

۴

مدال نقره و لوح تقدیر *

* 20 میلیون ریال جایزه نقدی

30 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان *

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: هادی سردارآبادی

رشته تحصیلی: نانوفناوری پزشکی

مقطع: دکتری تخصصی

نام دانشگاه: علوم پزشکی  شهید بهشتی

۵

مدال برنز و لوح تقدیر *

* 10 میلیون ریال جایزه نقدی

20 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان

سهمیه عتبات عالیات

نام و نام خانوادگی: حسین احمدی درمنی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

مقطع: کارشناسی ارشد

نانم دانشگاه: تهران

۶

مدال برنز و لوح تقدیر *

10 میلیون ریال جایزه نقدی

20 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان *

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: الهه حسین زاده

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی

نام دانشگاه: تربیت مدرس

۷

مدال برنز و لوح تقدیر *

* 10 میلیون ریال جایزه نقدی

* 20 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان

سهمیه عتبات عالیات

نام و نام خانوادگی: پرهام خوشبخت مروی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مقطع: کارشناسی ارشد

نام دانشگاه: صنعتی امیر کبیر

۸

مدال برنز و لوح تقدیر *

 10 میلیون ریال جایزه نقدی

20 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزبنیاد ملی نخبگان *

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: نوید رنجبر مطلق

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مقطع: کارشناسی ارشد

نام دانشگاه: علم و صنعت ایران

۹

مدال برنز و لوح تقدیر *

* 10 میلیون ریال جایزه نقدی

* 20 میلیون ریال گرنت پژوهشی

امتیاز و جایزه بنیاد ملی نخبگان *

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: کاظم محمدزاده

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مقطع: کارشناسی ارشد 

نام دانشگاه: علم و صنعت ایران

۱۰
 

 
پنج برگزیده برتر در بخش کارشناسی
جوایز مشخصات   رتبه کارشناسی فرد

مدال طلا و لوح تقدیر *

* 30 میلیون ریال جایزه نقدی 

30 میلیون ریال گرنت پژوهشی 

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: مرضیه میراب

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

نام دانشگاه: فرهنگیان فارس

۱

مدال نقره و لوح تقدیر *

* 20 میلیون ریال جایزه نقدی 

20 میلیون ریال گرنت پژوهشی 

 سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: فاطمه خسرونژاد

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

نام دانشگاه: صنعتی شریف

۲

مدال نقره و لوح تقدیر *

* 15 میلیون ریال جایزه نقدی

15 میلیون ریال گرنت پژوهشی

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: رضوان جعفری

رشته تحصیلی: شیمی

نام دانشگاه: ملایر

۳

مدال برنز و لوح تقدیر *

* 10 میلیون ریال جایزه نقدی 

10 میلیون ریال گرنت پژوهشی 

 سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: مسعود شجاعی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

نام دانشگاه: صنعتی اصفهان

۴

مدال برنز و لوح تقدیر *

10 میلیون ریال جایزه نقدی

* 10 میلیون ریال گرنت پژوهشی

سهمیه عتبات عالیات *

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل غلامی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

نام دانشگاه: مازندران

۵