نهادهای ترویجی برگزیده سومین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نهادهای ترویجی برگزیده سومین مسابقه ملی فناوری نانو

اسامی نهادهای ترویجی برتر سومین مسابقه ملی فناوری نانو در جداول زیر آمده است:

 
نهاد جمع کل امتیاز کمی جمع کل امتیاز اجرایی جمع کل امتیاز کیفی جمع کل
مرکز نانو فناوری شهید چمران ۹۱۰ ۹۱ ۴۸۶٫۵۸ ۱۴۸۷٫۵۸
انجمن علمی  دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز ۵۳۶ ۵۳٫۶ ۷۸۰٫۰۲ ۱۳۶۹٫۶۲
انجمن فناوری نانو دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان ۵۵۳ ۹۹٫۵۴ ۶۳۶٫۴ ۱۲۸۸٫۹۴
انجمن نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان ۹۶۲ ۲۸۸٫۶ ۰ ۱۲۵۰٫۶
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان ۸۸۸ ۲۶۶٫۴ ۳۰ ۱۱۸۴٫۴
انجمن نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۷۵٫۵ ۱۲۳٫۹۱ ۴۵۲٫۱۵ ۹۵۱٫۵۷
شرکت نانوفناور فاران ۶۹۴٫۵ ۲۰۸٫۳۵ ۰ ۹۰۲٫۸۵
انجمن نانو فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه ۶۴۶ ۱۸۰٫۸۸ ۰ ۸۲۶٫۸۸
تیم تحقیقاتی دانشجویی فناوری نانو دانشگاه آزاد قم ۵۱۸ ۱۵۵٫۴ ۰ ۶۷۳٫۴
گروه پژوهشی نانو پودرهای پویا ۵۶۶ ۵۶٫۶ ۰ ۶۲۲٫۶