نهادهای برتر دوره دهم

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نهادهای برتر دوره دهم

اسامی نهادهای ترویجی برتر دهمین مسابقه ملی فناوری نانو دردو بخش دانشجویی و شرکت آموزشی به شرح ذیل است: 
بخش تقدیر
رتبه

 
نهاد ترویجی رابط نهاد جوایز اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
نهادهای برتر مسابقه در بخش دانشگاهی اول انجمن علمی مهندسی پلیمر مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا امیر حسین الماسی لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 50 میلیون ریال 30 میلیون ریال
دوم انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت آبادان محمدصادق زمان لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 30 میلیون ریال 20 میلیون ریال
سوم انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق سیده مریم سادات شیل سر لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 20 میلیون ریال 20 میلیون ریال
چهارم نهاد ترویجی دانشگاه پیام نور مرکز بابل حانیه شفیعی لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 10 میلیون ریال 10 میلیون ریال
پنجم نهاد ترویجی نانو ناب میلاد کریمی انجیرکی لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 10 میلیون ریال 10 میلیون ریال
ششم انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای نانو دانشگاه خلیج فارس بنیامین بردبار لوح تقدیر و 8 میلیون ریال 5 میلیون ریال
هفتم نهاد ترویجی نانو تک حسین دارابی لوح تقدیر و 8 میلیون ریال 5 میلیون ریال
هشتم انجمن علمی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ملیکا حسن پور لوح تقدیر و 8 میلیون ریال 5 میلیون ریال
نهم انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه صنعتی شریف علی جعفری لوح تقدیر و 8 میلیون ریال 5 میلیون ریال
دهم انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران بهرام علیپور لوح تقدیر و 8 میلیون ریال 5 میلیون ریال
نهادهای برتر مسابقه در بخش شرکت‌ها و مؤسسات اول شرکت تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری کیمیاپژوه آفاق کویر زهرا خیاط سرکار لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 50 میلیون ریال 50 میلیون ریال
دوم شرکت سرآمد علم آینده ربابه لطفی لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 30 میلیون ریال 30 میلیون ریال
سوم کانون برگزیدگان باشگاه نانو مصطفی مرادی لوح تقدیر، تندیس بنیاد آموزش فناوری نانو و 20 میلیون ریال 20 میلیون ریال
چهارم کمیته فناوری نانو انجمن علمی-آمورشی دبیران فیزیک استان کرمان مریم قهرمانی لوح تقدیر و 10 میلیون ریال 10 میلیون ریال
پنجم کلینیک علوم و نانوفناوری طیبه قربانی آرانی لوح تقدیر و 10 میلیون ریال 10 میلیون ریال