ارتباط با ما

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

ارتباط با ما
بنیاد آموزش فناوری نانو
 
راه های ارتباطی با بخش های مختلف بنیاد:
بخش های مختلف بنیاد آموزش  شماره تماس صفحات مجازی
مدیریت بنیاد  02188486490 @nef.nano.ir
ادمین سایت و پیج 09025555472
02188486490
instagram.com/nef.nano.ir
https://nef.nano.ir/
مسابقه ملی فناوری نانو 09025555462
02188486498
 @NNC_Admin
https://t.me/IRNanoCompetition
شبکه نهادهای ترویجی 09025555472
02188486490
https://t.me/Nsg_admin
شبکه مدرسین 09025555438 @NanoTeachersNet
ntn@nano.ir
نانو استارت آپ 09025555492
 
Nanostartup@
https://t.me/nanostartup
سایت آموزش فناوری نانو  09104712036
09376072130
02188486493
https://t.me/nanoeducation
@EduNano_admin
instagram.com/nanoeducation