شرایط نهادهای ترویجی فعال

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

شرایط نهادهای ترویجی فعال

شرایط نهادهای ترویجی فعال
در حوزه علوم و فناوری نانو

سال تحصیلی 1403-1401

شبکه نهادهای ترویجی ستاد نانو متشکل از گروه‌های دانشجویی، شرکت‌های آموزشی، کارگروه‌های نانوفناوری دانشگاه‌ها و ... است که به دنبال ترویج و آموزش فناوری نانو در میان علاقه‌مندان این حوزه هستند. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از بخشی از فعالیت‌های موردتایید این نهادها حمایت می‌کند. برای دریافت این حمایت‌ها تمامی فعالان باید عضو شبکه نهادهای ترویجی ستاد نانو باشند که شرایط آن از اینجا قابل‌مشاهده است. همچنین برخی حمایت‌ها تنها به نهادهایی تعلق می‌گیرد که در دسته نهادهای ترویجی فعال قرار دارند. 

نهادهایی که مطابق با یکی از آیین‌نامه‌ها یا برنامه‌های آموزشی- ترویجی تحت حمایت بنیاد آموزش فناوری نانو فعالیت کنند یا در ثبت‌نام مرحله اول مسابقه ملی فناوری نانو مشارکت کنند به عنوان نهاد ترویجی فعال شناخته می‌شوند. بنابرین شرایط نهاد ترویجی فعال به شرح زیر است:

* ثبت‌نام حداقل ۱۰ نفر در مسابقه ملی فناوری نانو
* برگزاری حداقل یک رویداد آموزشی-ترویجی مطابق با آیین‌نامه حمایت از رویدادهای آموزشی-ترویجی- کسب‌و‌کاری بنیاد آموزش فناوری نانو
* شرکت در آیین‌نامه حمایتی-رقابتی بخش جشنواره آثار رسانه‌ای دانشجویی و ارسال حداقل یک طرح
* شرکت درهفته نانو و برگزاری یک رویداد یا مسابقه دانشجویی
* ارتباط با دبیرخانه و حضور در جلسات و برنامه توان افزایی


تبصره. شایان ذکر است که شرط مربوط به نهاد فعال هر سال تغییر می‌کند و ممکن است گزینه‌هایی به شرط بالا اضافه شود یا جایگزین آن گردد.