مدرسان برتر سومین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

مدرسان برتر سومین مسابقه ملی فناوری نانو
اسامی مدرسان برتر سومین مسابقه ملی فناوری نانو در جدول زیر آمده است:

                نام و نام خانوادگی                    نوع مدرس        امتیاز         رتبه   
اشکان ذوالریاستین تراز ب ۱۷۴۲۷۴ اول
محسن سروری تراز الف ۷۴۸۷۸ دوم
دکتر حسن هاشمی پور رفسنجانی هیئت علمی ۶۷۷۳۸ سوم
دکتر غلامحسین اکبری فخر آبادی هیئت علمی ۶۷۷۳۸ سوم
دکتر رضا علیزاده هیئت علمی ۶۷۷۳۸ سوم
دکتر علیرضا محبی هیئت علمی ۶۷۷۳۸ سوم
دکتر عبدالحمید جعفری هیئت علمی ۶۷۷۳۸ سوم
دکتر مهدی شفیعی آفارانی هیئت علمی ۶۶۰۶۰ هشتم
دکتر طاهره فنایی شیخ الاسلامی هیئت علمی ۶۶۰۶۰ هشتم
دکتر عبدالرضا صمیمی هیئت علمی ۶۶۰۶۰ هشتم