نهادهای ترویجی برتر نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نهادهای ترویجی برتر نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

اسامی نهادهای ترویجی برتر نهمین مسابقه ملی فناوری نانو در سه بخش دانشجویی، مراکز آموزشی و شرکت آموزشی به شرح ذیل است:

نهادهای ترویجی برتر دانشجویی
جوایز نام رابط نهاد منطقه‌بندی نام نهاد ترویجی رتبه نهاد
تندیس طلایی نهاد برتر *
* 50 میلیون ریال جایزه نقدی
* 50 میلیون ریال گرنت پژوهشی
* سهمیه عتبات عالیات 

شهاب ریاحی

منطقه ۱ انجمن علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱
تندیس نقره‌ای نهاد برتر *
* 30 میلیون ریال جایزه نقدی
* 30 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
حسین عبداللهی  ۱ منطقه انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شهید بهشتی ۲
تندیس برنزی نهاد برتر *
* 20 میلیون ریال جایزه نقدی
* 20 میلیون ریال گرنت پژوهشی
* سهمیه عتبات عالیات
امیرحسین اکبری  ۱ منطقه  انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه صنعتی شریف ۳
تندیس طلایی نهاد برتر *
* 50 میلیون ریال جایزه نقدی
* 50 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
فرشید مهرعلی تبار  ۲ منطقه انجمن علمی دانشجویی فناوری‌های نوین دانشگاه مازندران ۱
تندیس نقره‌ای نهاد برتر *
* 30 میلیون ریال جایزه نقدی
* 30 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
رضا محصل  ۲ منطقه انجمن علمی نانوتکنولوژی دانشگاه کاشان ۲
تندیس برنزی نهاد برتر *
* 20 میلیون ریال جایزه نقدی
* 20 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
محمدرضا کریمی ۲ منطقه نهاد ترویجی نانوتک - دانشگاه صنعت نفت اهواز ۳
تندیس طلایی نهاد برتر *
* 50 میلیون ریال جایزه نقدی
* 50 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
رضا فرخی منطقه ۳ انجمن نانوفناوری مرکز آموزش علمی کاربردی دهلران ۱
* تندیس نقره‌ای نهاد برتر
* 30 میلیون ریال جایزه نقدی
* 30 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
نفیسه حدی منطقه ۳ انجمن شیمی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان ۲
تندیس برنزی نهاد برتر *
* 20 میلیون ریال جایزه نقدی
* 20 میلیون ریال گرنت پژوهشی
 سهمیه عتبات عالیات *
محمد حسن زاده مقدم منطقه ۳ انجمن فناوری نانو مجتمع آموزش عالی اسفراین ۳

نهادهای ترویجی برتر در بخش شرکت‌های آمو زشی
رتبه نهاد نام نهاد ترویجی نام رابط نهاد جوایز
۱ شرکت سرآمد علم آینده محمود بیگلری
تندیس طلایی نهاد برتر *
* 50 میلیون ریال جایزه نقدی
* 50 میلیون ریال گرنت پژوهشی
* سهمیه عتبات عالیات 
۲ شرکت تحقیقاتی پژوهش و فناوری کیمیاپژوه آفاق کویر زهرا خیاط سرکار
تندیس نقره‌ای نهاد برتر *
* 30 میلیون ریال جایزه نقدی
* 30 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
۳ کلینیک علوم و نانوفناوری طیبه قربانی
تندیس برنزی نهاد برتر *
* 20 میلیون ریال جایزه نقدی
* 20 میلیون ریال گرنت پژوهشی
* سهمیه عتبات عالیات

نهادهای ترویجی برتر در بخش مراکز آموزشی
رتبه نهاد نام نهاد ترویجی نام رابط نهاد جوایز
1 دبیرخانه فناوری نانو استان خراسان رضوی زهرا علیان نژاد
تندیس طلایی نهاد برتر *
* 50 میلیون ریال جایزه نقدی
* 50 میلیون ریال گرنت پژوهشی
* سهمیه عتبات عالیات 
2 کانون برگزیدگان باشگاه نانو فاطمه خسرونژاد
تندیس نقره‌ای نهاد برتر *
* 30 میلیون ریال جایزه نقدی
* 30 میلیون ریال گرنت پژوهشی
سهمیه عتبات عالیات *
3 کمیته فناوری نانو انجمن علمی - آموزشی دبیران فیزیک استان کرمان مریم قهرمانی
تندیس برنزی نهاد برتر *
* 20 میلیون ریال جایزه نقدی
* 20 میلیون ریال گرنت پژوهشی
* سهمیه عتبات عالیات