نهادهای ترویجی برگزیده دومین مسابقه ملی فناوری نانو

Last modified: March 27, 2018 (view archived versions)

نهادهای ترویجی برگزیده دومین مسابقه ملی فناوری نانو

شش نهاد ترویجی فعال در دومین مسابقه فناوری نانو، به عنوان مراکز ترویجی برتر معرفی شدند. بر این اساس، از مجموع ۸۱ مرکز ‏فعال در ثبت‌نام مسابقه، ۳ مرکز از نظر امتیاز کل و ۳ مرکز از نظر میانگین امتیاز داوطلبان، به عنوان مراکز برتر ثبت‌نام کننده انتخاب شدند.‏

شش نهاد ترویجی فعال در دومین مسابقه فناوری نانو، به عنوان مراکز ترویجی برتر معرفی شدند. بر این اساس، از مجموع ۸۱ مرکز ‏فعال در ثبت‌نام مسابقه، ۳ مرکز از نظر امتیاز کل و ۳ مرکز از نظر میانگین امتیاز داوطلبان، به عنوان مراکز برتر ثبت‌نام کننده انتخاب شدند.‏ ‏ ‏
 
محاسبه امتیاز کل براساس مجموع تراز افراد شرکت‌کننده از سوی هر مرکز انجام می‌شود. از اینرو تعداد داوطلب شرکت کننده در هر ‏مرکز و تراز کسب شده توسط آنها در این امتیاز محاسبه شده است. امتیاز میانگین نیز بر اساس میانگین تراز شرکت‌کنندگان مراکزی که حداقل ۵۰ نفر از ثبت‌نام کنندگان آنها در جلسه آزمون حضور داشتند، محاسبه شده است.‏ ‏ ‏
 
اسامی نهادهای ترویجی برگزیده در جداول زیر آورده شده است:‏ ‏ ‏
 
اسامی و رتبه مراکز برتر بر اساس بیشترین امتیاز کل

نام مرکز امتیاز کل رتبه جوایز
مرکز نانو فناوری شهید چمران ۲۶۵۷۵۲ ۱ لوح تقدیر به همراه ۷ میلیون ریال
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ‏دانشگاه شیراز  ‎۲۲۴۱۳۷‎ ۲ لوح تقدیر به همراه ۶ میلیون ریال
انجمن فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏میناب ۸۴۹۱۹ ۳ لوح تقدیر به همراه ۵ میلیون ریال

   ‎‎ ‎‎ ‎‎  ‎‎ ‎‎ 

اسامی و رتبه مراکز برتر بر اساس میانگین امتیاز داوطلبان 

نام مرکز امتیاز ‏میانگین رتبه جوایز
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ‏دانشگاه شیراز ‎۱۶۶۰‎ ۱ لوح تقدیر به همراه ۵ میلیون ریال
مرکز نانو فناوری شهید چمران ‎۱۳۰۳ ۲ لوح تقدیر به همراه ۴ میلیون ریال
 انجمن فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏میناب  ‎۱۰۸۹‎ ‎‎‎۳  لوح تقدیر به همراه ۳ میلیون ریال